ຍົກລະດັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

   ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ກົມສ້າງຄູກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ (ສສກ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ການສະໜັບສະໜູນເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານບີຄວາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ .3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ສໍາລັບສົກຮຽນ2021-2022 ດ້ວຍລະບົບທາງໄກຂຶ້ນທີ່ນະຄອຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີທ່ານ ນາງ ວົງເດືອນ ໂອໃສ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ມີແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍການສະໜອງທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສາ (ESG) ໃຫ້ກັບ 28 ເມືອງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານລວມມີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະ ເຂດ, ສາລະວັນ ແລະແຂວງເຊ ກອງ.

   ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ປະກອບມີບັນດາເມືອງຂອງສອງ ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະແຂວງເຊກອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມ ສຶກສາຂັ້ນ .3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ລວມທັງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະແທັບ ເລັດໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢ່າງປົກກະຕິ, ທຸກເມືອງແມ່ນໄດ້ຮັບການແນະນຳ ແລະເນັ້ນການລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມໂຮງຮຽນທີ່ມີຜົນການຮຽນຕໍ່າເປັນບູລິມະສິດສຳຄັນຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີຈຳນວນເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນເປັນເດັກຊົນເຜົ່າສູງພ້ອມທັງສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນຄູສອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ .3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະກີລາເມືອງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄູສອນດ້ານເຕັກນິກການສອນຫຼາຍກວ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາທັກສະກ່ຽວກັບການສັງເກດການສອນໃນຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນຮອບວຽນການຮຽນຮູ້ຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມພາຍໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນແຕ່ລະຄັ້ງ.

 ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ .3 ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆໃນການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຄູ, ການຮຽນຮູ້ຕົວຈິງກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ຊູມຜ່ານທາງອອນລາຍ (Zoom) ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼືຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບອອນລາຍ,ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການຮຽນການສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມ ຫຼືການຝຶກອົບຮົມແບບຊຶ່ງໜ້າໄດ້ຄືດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ, ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຊູມ (Zoom platf orm) ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ສຳມະນາກອນສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຂົາໃນອະນາຄົດ.