ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ-ນະວັດຕະກຳໃໝ່ສົ່ງເສີມ ແລະຍົກສູງພັດທະນາເດັກຍິງ

 ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ສຊປລ) ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA), ຮ່ວມມືກັບອົງການແພລນສາກົນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ, ອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊົນ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ  ສະເຫຼີມສະ ຫຼອງວັນເດັກຍິງສາກົນພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້ “ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ-ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະຍົກສູງການພັດທະນາເດັກຍິງ” ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ແຜນງານ ນາງ ນ້ອຍ ແລະລະບົບນິເວດຂອງ ນາງ ນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດມາ.


   ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ສຊປລ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າບັນດາທ່ານຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃສ່ຊາວໜຸ່ມໂດຍສະເພາະຍິງໜຸ່ມ ໂດຍການເຊື່ອມສານຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວລົງໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະອົງການສາກົນ, ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ປະຈຳປີນີ້ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງເຕັກໂນໂລຊີໃນຍຸກດີຈີຕອລສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາ ຫຼືທຳລາຍຄວາມເປັນເອກະລາດ ທາງຮ່າງກາຍຂອງເດັກຍິງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້; ເຕັກໂນໂລຊີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະການບໍລິການຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ລວມທັງການຊອກຫາໂອກາດ, ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງເພື່ອນ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ແລະທ່າແຮງໃນການສ້າງສັງຄົມທີ່ບໍ່ແບ່ງແຍກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ທ້າທາຍທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນການໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີຈົນເຖິງການເສບຕິດ, ການຂົ່ມເຫັງທາງອອນລາຍ ແລະການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
   ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ເມື່ອເດັກຍິງສາມາດຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍ ແລະຊີວິດຂອງ ເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລຸສິດທິດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງມີວິທີການໃໝ່ສຳລັບການປົກປ້ອງ ແລະການລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດຮຽນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປີ ແລະກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍແບບໃໝ່ ລວມທັງຄວາມກັງວົນທາງດ້ານຈິດໃຈ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ຫຼາຍຄົນເສບຕິດກັບສັງຄົມອອນລາຍ ແລະກຳລັງປະເຊີນກັບອັນຕະລາຍ ແບບ ໃໝ່. ການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນປັບປ່ຽນ, ຮ່ວມມື ແລະຕອບສະ ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໄວ ໜຸ່ມເພື່ອການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ການຮຽນ ຮູ້, ການປົກປ້ອງ, ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລາວລວມມີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນລະບົບການຮຽນໃນໂຮງຮຽນໂດຍການເຊື່ອມສານເພດສຶກສາເຂົ້າໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.


   ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສືແມ່ນໄດ້ສ້າງຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສຳລັບໄວໜຸ່ມ ຫຼືເອື້ອຍ ນາງ ນ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ຜ່ານກິດຈະກໍາເຕົ້າໂຮມກຸ່ມ ເດັກຍິງນາງ ນ້ອຍ ທີ່ສະໜອງທັກສະຊີວິດທີ່ຈໍາເປັນ ໃຫ້ກັບເດັກຍິງໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 5.000 ຄົນ. ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ອົງການ UNFPA ແລະຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ແອັບນ້ອຍຢາກຮູ້ (Noi Yakhoo) ແລະສາຍດ່ວນເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ໄວໜຸ່ມ, ພ້ອມທັງສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເພດສຶກສາໄດ້ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ. ການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຜ່ານໂທລະສັບ (Telehealth) ກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະຍັງມີຊ່ອງທາງການຮຽນທາງອອນລາຍກໍຄືເວັບໄຊຄັງປັນຍາລາວສຳລັບໄວໜຸ່ມ ແລະເຍົາວະຊົນ, ຊຶ່ງສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເພດສຶກສາໄດ້ອີກດ້ວຍ.