ນ້ອງນັກຮຽນ 84 ພັນກວ່າຄົນ ຈະຮັບເຂົ້າທ່ຽງຈາກໂຄງການອາຫານສຳລັບເດັກ

 ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດມອບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຈຳນວນ 25 ລ້ານໂດລາ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າເພື່ອຊ່ວຍເຂົ້າໃນໂຄງການອາຫານສຳລັບເດັກໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ ໂດຍການໄດ້ຮັບທຶນຈາກກະຊວງກະສິກຳສະຫະລັດອາເມລິກາ-ໂຄງການອາຫານ ເພື່ອການສຶກສາ ແລະໂພຊະນາການສຳລັບເດັກ ຫຼືຊຶ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການ ອາຫານໂລກ (WFP) ຮ່ວມກັບອົງການ CRS ແລະກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາໂຄງການນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຈຳນວນ 735 ແຫ່ງ ໃນ 18 ເມືອງ ແລະຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າ 84 ພັນຄົນ.

 ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະອົງການອາຫານໂລກຈະໄດ້ສຶບຕໍ່ສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາລວມທັງກະຊວງສຶກສາທິ ການ ແລະກີລາ ແລະອົງ CRS, ອາຫານທ່ຽງສຳລັບໂຮງຮຽນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີຂຶ້ນ  ແລະຍັງເປັນການຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທຸກໆຄົນໃຫ້ມາໂຮງຮຽນເປັນຢ່າງປົກກະຕິໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ ແລະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ,ສະຫະລັດອາເມລິກາແມ່ນຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງ ສປປ ລາວ ແລະປະຊາຊົນຄົນລາວໃນການສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ.

  ກະຊວງກະສິກຳສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໂຄງການອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ພາຍໃຕ້ໂຄງການ (the Mc Govern-Dole program).  

   ກະຊວງກະສິກຳສະຫະລັດອາເມລິກາອົງການອາຫານເພື່ອການສຶກສາ ແລະໂພຊະນາການສຳລັບເດັກໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາ, ການພັດທະນາເດັກ ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານແກ່ບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກ, ໂຄງການນີ້ຍັງຊ່ວຍປະກອບສ່ວນດ້ານຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກສະຫະລັດ ລວມເຖິງດ້ານການເງິນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະສະໜັບສະໜູນໂຄງການສະບຽງອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນລວມທັງໂພຊະນາການສຳລັບແມ່ ແລະເດັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.