ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄລຍະ 5 ປີ

 ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາຄະນະພັກ-ຄະນະນຳກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການນຳພາສະມະຊິກພັກ-ພະນັກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະ ຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ III ອົງຄະນະພັກກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໂດຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເປັນພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕາມດຳລັດສະບັບເລກທີ 201/ນຍ ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017 ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາ ທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກເຮັດວຽກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ແລະເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

   ໄດ້ເອົາໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກັດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະມະຕິຂອງລັດຖະບານອອກເປັນດຳລັດ ແລະຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງໃນແຕ່ລະໄລຍະພ້ອມທັງມີການສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ ແລະລາຍງານລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

1.ໄດ້ຍົກສູງຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ປະຈຸບັນ ກຜທ ມີກົດໝາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ້າງ, ປັບປຸງ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ຂອງລັດເລກທີ 72/ສພຊ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົງເສີມການລົງທຶນເລກທີ 14/ສພຊ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິເລກທີ 24/ສພຊ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບ ປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງປີ 2016 ເລກທີ 80 ສພຊ ລົງວັນທີ 4 ທັນວາ 2019,ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍເປັນດຳລັດ 9 ສະບັບ, ຄຳສັ່ງ 5 ສະບັບ, ຂໍ້ຕົກລົງ 5 ສະບັບ ແລະຄຳແນະນຳ 5 ສະບັບ.

2.ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025), ຍຸດທະສາດການເຕີມໂຕສີຂຽວແຫ່ງ ຊາດຮອດປີ 2030, ແຜນ ງານ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII, ຮ່າງແຜນງານ 5 ປີຄັ້ງທີ IX ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ສ້າງ ຍຸດທະສາດຂອງບາງວຽກງານຢູ່ພາຍໃນກຜທເປັນຕົ້ນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດ ທະນາຮອດປີ 2030.

3. ໄດ້ຫັນປ່ຽນໃໝ່ການສ້າງແຜນຕາມຂະແໜງການມາເປັນການສ້າງແຜນໂດຍອີງໃສ່ໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໄປພ້ອມກັບການປັບປຸງກົນໄກປະສານງານກັບຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວ ກັບການສະຫຼຸບ ແລະການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງແຜນໃຫ້ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ມີການວິເຄາະ ແລະວິໄຈທີ່ແທດເຖິງຕົວຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງແຜນແກ້ໄຂໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຫຼາຍຮູບແບບເປັນຕົ້ນບ້ວງເງິນສົດ 400 ຕື້ກີບ, ຮູບແບບອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈຈຳນວນ 3.250 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2017 ແກ້ໜີ້ 3 ແຈ ແລະພັນທະບັດ 10.000 ຕື້ປີ 2020, ຄົ້ນຄວ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງຕົວ ຈິງຂອງງົບປະມານ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນແຕ່ລະທິດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,ພັດທະນາພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ, ຊຸກຍູ້ ແລະສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະວຽກງານຈຸດສຸມອື່ນໆຂອງລັດຖະບານ.

4.ໄດ້ປັບປຸງກົນໄກການປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນດ້ວຍການສ້າງຄະນະຮັບຮອງຜົນການປະເມີນທີ່ປະກອບມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າ ຮ່ວມ (ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1169/ກຜທ ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2018) ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການປະເມີນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂຶ້ນ, ໄດ້ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະບັນດາແບບຟອມການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ, ສາມາດປະເມີນເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ 2.313 ໂຄງການ ແລະຕັດຮອນມູນຄ່າໂຄງການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງລົງໄດ້ 2.949 ຕື້ກີບ.

5. ໄດ້ສຳເລັດບົດຄົ້ນຄວ້າເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການສ້າງ, ການຈັດຕັ້ງ, ຕີລາຄາ ແລະຕິດຕາມປະເມີນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ປະ ກອບສ່ວນເປັນກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດຂອງຫຼາຍວຽກງານວິຊາການເປັນຕົ້ນແມ່ນຄະນະສະເພາະກິດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຂອງການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 32/ນຍ ແລະຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນແມ່ບົດບາດພັດທະນາແລວທາງເສດຖະກິດລາວ-ຈີນຕາມຂໍ້ຕົງລົງເລກທີ 41/ນຍ.

6.ໄດ້ປັບປຸງວຽກງານລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ກາຍເປັນໃຈກາງໃນການຜະລິດ ແລະເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການ ແລະຄຸ້ມຄອງພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຊຶ່ງໄດ້ສຳເລັດ 4 ແຜນແມ່ບົດ: ໄອຊີທີ, ການເຜີຍແຜ່, ບຸກຄະລະກອນ ແລະແຜນການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນ, ພິເສດປີ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສະຖິຕິອາຊຽນຄັ້ງທີ VI ຊຶ່ງເປັນການຍົກບົດບາດຂອງວຽກງານສະຖິຮຕິຂອງລາວໃຫ້ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນໃນເວທີ່ພາກພື້ນ.

7. ໄດ້ຂົນຂວາຍ ແລະຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອພັດທະນາໄດ້ 4.600 ກວ່າລ້ານໂດລາ ໂດຍຜ່ານການດຳເນີນຂະບວນການໂຕະມົນແລະບັນດາກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ປິ່ນອ້ອມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະເຄື່ອງມືທັນສະໄໝຕ່າງໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາເປັນຕົ້ນແມ່ນດຳລັດ 357/ນຍ;

8.ຍາດແຍງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສສຫວຽດນາມໄດ້ 3.250 ຕື້ດົງ ຫຼືປະມານ 171 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶນ 5% ການເຊື່ອເຫຼືອກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຫຼາຍກວ່າ 5.000 ທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ 30%, ຊຸກຍູ້ ແລະຕິດຕາມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໂຄງການລົງທຶນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມຢູ່ລາວໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາກູ້ຢືມເງິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງບູລິມະສິດ ແລະຈັດກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ 3 ຄັ້ງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ຄັ້ງ ແລະນະຄອນຫຼວງດານັງສສຫວຽດນາມ 1 ຄັ້ງ.

9.ຍາດແຍ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສປ ຈີນ ໄດ້6,4 ຕື້ຢວນ ຫຼື ປະມານ 914 ລ້ານໂດລາເພີ່ມຂຶ້ນ 2,56 ເທົ່າ, ໄດ້ສົ່ງນັກສຳມານາກອນລາວເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາຢູ່ ສປ ຈີນ ແລະຢູ່ລາວໄດ້ຈຳ ນວນ 6.373 ເທື່ອຄົນ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຄະ ນະກຳມະການຮ່ວມມືຈີນ-ລາວ ແລະກອງປະຊຸມກົນໄກການຮ່ວມມືລະຫ່າງພາກເໜືອ ສປປ ລາວ ກັບແຂວງຢູນນານ ສປ ຈີນພ້ອມທັງກະກຽມຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການພົບປະຂອງການນຳຂັ້ນສູງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົງລົງ 2 ຝ່າຍ ແລະຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໂຄງການລົງທຶນຂອງຈີນຢູ່ລາວຢ່າງມີຈຸດສຸມ.

10. ໄດ້ປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະກົນໄກຂອງຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັ້ນສູນ ກາງ ແລະຂັ້ນແຂວງ, ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະເປັນປັດໄຈໃນການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະ 03/ນຍ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະການລົງທຶນມີຄວາມສະດວກກວ່າເກົ່າສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ 13,16 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (ຕົວເລກອະນຸມັດການລົງທຶນ) ໃນນັ້ນເງິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ 11,86 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ,ນອກຈາກນັ້ນໄດ້ແຈ້ງຍົກເລີກໂຄງການທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເຮັດຜິດສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດ ຖະບານທັງໝົດ 84 ໂຄງການ(ຂະແໜງບໍ່ແຮ່ 72 ໂຄງການ, ໄຟຟ້າ 9 ໂຄງການ ແລະກະສິກຳ 3 ໂຄງການ) ຕິດຕາມການມອບເງິນຄໍ້າປະກັນສັນຍາຈຳນວນ 30 ໂຄງການ ລວມມູນຄ້າ 6 ລ້ານກວ່າສະຫະລັດ ແລະ ສາມາດຢຶດເງິນຄໍ້າປະກັນໂຄງການ (ໂຄງການທີ່ຕໍ່ສັນຍາ ແລະ ຍົກເລີກສັນຍາ) ຈຳນວນ 26 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 950.000 ໂດລາສະຫະລັດ.

11. ພັດທະນາ ແລະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງໝົດ12 ເຂດກວມເນື້ອທີ່ດິນ 29.459 ເຮັກຕາ (ນຳໃຊ້ຕົວ ຈິງ 14.960 ເຮັກຕາ) ດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ 810 ບໍລິສັດ ແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະ ມານຂອງລັດໄດ້ 297.26 ຕື້ ກີບ, ສົ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄາ 1.5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງລາວເປັນ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ ພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ແລະສ້າງ ວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ 43.833 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີແຮງງານລາວ 6.956 ຄົນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ແກ່ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມສາມາດໃຫ້ການຜະລິດ ແລະການບໍລິຫານ-ຈັດການໂຮງ ງານອຸດສາຫະກຳ, ພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ ແລະນໍ້າປະປາ ແລະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມດ້ານຕ່າງໆ.

12. ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກຂອງກະຊວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດໃຫ້ກະທັດຮັດມີປະສິດທິຜົນປະຈຸບັນກຜທປະກອບມີຫ້ອງການກົມ ແລະສູນທັງໝົດ 13 ພາກສ່ວນ ແລະສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດມີຖານະທຽບເທົ່າທະບວງຊຶ່ງປະກອບມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 3 ກົມຂຶ້ນກັບ, ພ້ອມນັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະໃໝ່ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານລົງຫາກຖານຈຳນວນ 14 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ແຜນການ ແລະປຶ້ມຄູ່ມືບໍລິການຝຶກອົບຮົມ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົ້ມແຂງສາຍຕັ້ງ ແລະຍົກບົດບາດຂັ້ນແຂວງ ແລະຂັ້ນເມືອງຕາມທິດ 3 ສ້າງໂດຍໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ຜທ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະເມືອງຈຳນວນ 447 ເທື່ອຄົນ ແລະໄດ້ສຳເລັດການສ້າງມາດຖາ 3 ສ້າງ ຂອງຂະ ແໜງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.

13.ຕິດຕາມ ແລະກວດກາປົດກະຕິການປະປະຕິບັດບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະຂອບເຂດສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບ ຜກທ ແລະພະແນກ ຜທ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຂອບເຂດເສດຖະກິດ ແລະບັນດາຫ້ອງການເມືອງຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ຄຳຮ້ອງ-ສະເໜີຈຳນວນ 27 ສະບັບ.

14.ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົກໄກ ແລະລະບຽບການເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການດ້ານການປະສານງານ, ບໍລິຫານ ແລະບໍລິການເປັນຕົ້ນປະຕິບັດກົກໄກຄຸ້ມຄອງ ແລະຈາລະຈອນເອກະ ສານປະຕູດຽວ, ສະຫຼຸບບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພົ້ນເດັ່ນໃຫ້ລັດຖະບານຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງກະຊວງຕາມຫຼັກການ ແລະດ້ວຍຄວາມປະຢັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງ ກຜທ ແລະປົກປັກຮັກສາຊັບສິນລວມບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ.

15.ໄດ້ຫັນເປັນທັນສະໄໝວຽກງານກະຊວງເທື່ອລະກ້າວເປັນຕົ້ນ: ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຫ້ອງປະຊຸມລະບົບທາງໄກ,ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການແບບທັນສະໄໝໂດຍສະເພາະໄດ້ນຳໃຊ້ໂປແກມຕິດຕາອກະສານແບບທັນສະໄໝຢູ່ຫ້ອງການ ແລະບາງກົມ-ສູນ, ນຳໃຊ້ອີເມວທາງການຂອງລັດຖະບານ, ສ້າງເວັບໄຊລວມຂອງກະຊວງ ແລະບາງກົມ-ສູນ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານເພື່ອປະສານງານ ແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ ແລະສະດວກກວ່າເກົ່າ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝໃນການເກັບຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະອື່ນໆ.

---------------

ຂ່າວ: ຄຳໃສ ພົມມະວັນ

ຮູບພາບ#ຫນັງສືພິມເສດຖະກິດສັງຄົມ