6 ເດືອນ ສາລະວັນ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ບໍ່ເຖີງເຄິ່ງແຜນປີ

  ການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງພະແນກການເງິນແຂວງສາລະວັນໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແລະພື້ນຖານເສດຖະກິດຍັງແມ່ນກະສິກໍາ, ການຂະຫຍາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາມີໜ້ອຍ, ສ່ວນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ.

  ເຖິງວ່າຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງບໍ່ທັນມີການຜະລິດ ແລະບັນຫາອື່ນໆຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໄດ້ພຽງແຕ່ 63,5 ຕື້ກີບຫຼື ເທົ່າກັບ 34,33% ຂອງແຜນ ການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 23,7% ແລະໝົດປີ 2020 ອາດເກັບໄດ້ພຽງແຕ່ 84,55% ຂອງແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

  ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກພະແນກການເງິນແຂວງສາລະວັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ງົບປະມານປີ 2020 ຍັງແມ່ນປີງົບປະມານທີ່ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ເປັນງົບປະມານທີ່ມີຂອບຈໍາກັດບໍ່ມີລາຍຈ່າຍລົງທຶນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງໃໝ່ລາຍຈ່າຍລົງທຶນຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນສຸມໃສ່ຊໍາລະໜີ້ສິນໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ແກ້ໄຂໄພພິບັດຈາກຜົນກະທົບຂອງທໍາມະຊາດໃນປີຜ່ານມາ, ສະເພາະໃນປີນີ້ພະແນກການເງິນແຂວງສາລະວັນມີມີແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ188 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ລາຍຮັບພູດສູນກາງ70 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ 118 ຕື້ກີບ.

  ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນ ຜ່ານມາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 63,5 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 34,33% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 23,7% ໃນນີ້ລາຍຮັບພູດຂອງສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 18,85 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ28,14% ຂອງແຜນການປີ ແລະລາຍຮັບພູດຂອງທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້ 44,4 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ37,63% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 13,89% (ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 40,14 ຕື້ກີບ ເທົ່າ ກັບ 36,50%,ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນລັດປະຕິບັດໄດ້ 4,13 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 52,98%,ລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດປະຕິບັດໄດ້ 127 ລ້ານກີບເທົ່າກັບ63,32%).

   ສໍາລັບລາຍຈ່າຍພະແນກການເງິນແຂວງສາລະວັນໄດ້ຄຸ້ມຄອງຕາມແຜນທີ່ສະພາຮັບຮອງໂດຍໄດ້ຈັດລຽນບູລິມະສິດໃນການຈ່າຍເງິນຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນບໍລິຫານລັດຊຶ່ງໃນໄລຍະດຽວກັນສາມາດປະຕິບັດ 215,28 ຕື້ກີບ (ແຜນການ 398,49 ຕື້ກີບ) ເທົ່າກັບ 43,62% ຂອງແຜນການປີໃນນີ້ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ 178,99 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 45,17% ແລະລາຍຈ່າຍການລົງທຶນ 35,29 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 36,95%.

  ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບ ແລະການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍບໍ່ໄປຕາມແຜນພະແນກການເງິນແຂວງເປີດເຜີຍວ່າ: ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈເປັນຕົ້ນແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ, ບຸກຄົນບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າການປັບປຸງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຊຶ່ງມີການຍົກເວັ້ນຜ່ອນຜັນພາສີ-ອາກອນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເປັນຕົ້ນແມ່ນອາກອນເງິນເດືອນ, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນກໍາໄລ ແລະຍົກເວັ້ນພາສີທີ່ດິນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ, ຍົກເວັ້ນຫົວໜ່ວຍ ຈຸນລະວິສາຫະກິດລວມເຖິງການເລື່ອນຊໍາລະໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່.

  ຂະນະທີ່ທິດທາງແຜນການໝົດປີພະແນກການເງິນແຂວງສາລະວັນຄາດຄະເນຈະເກັບລາຍຮັບໄດ້ 156,36 ຕື້ກີບຫຼື ເທົ່າກັບ 84,52% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ລາຍຮັບພູດຂອງສູນກາງ 52,27 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ103,84 ຕື້ກີບສ່ວນລາຍຈ່າຍຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 485 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,28% ຂອງແຜນການປີ.

--------------

ຂ່າວ: ແປ  ເສດຖະກິດສັງຄົມ

ຮູບພາບໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ