ສະຫວັນກຳນົດພື້ນທີ່ເກືອບເຄິ່ງແຂວງເປັນເຂດອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຈາກບົດລາຍງານທີ່ ທ່ານ ພູທອນ ຍອດບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງແຜນການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມຕາມລະບຽບຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນນີ້ແມ່ນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບັນດາຂະແໜງການ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດບາງຕົວເລກແຜນການຈັດສັນທີ່ດິນຕົ້ນຕໍຕາມປະເພດກົດໝາຍທີ່ດິນໂດຍສະເພາະແມ່ນກຳນົດເຂດທີ່ດິນເພື່ອອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 1. 044.809 ເຮັກຕາ ກວມ 48%ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວແຂວງ ແລະເປັນເຂດທີ່ດິນນຳໃຊ້ 1,1 ລ້ານເຮັກຕາ ກວມ 52% ແມ່ນກຳນົດໄວ້ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກຳເພື່ອຮອງຮັບການຜະລິດສະບຽງອາຫານຕາມທິດຄໍ້າປະກັນອາຫານ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນກຳນົດໄວ້ສຳລັບປູກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ, ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກຳ ແລະນຳ ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງອື່ນໆ ຕາມທິດຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກຳ ແລະທັນສະໄໝ.

  ສ່ວນທີ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ຢູ່ໃນທີ່ດິນທຸກປະເພດຕາມຄວາມຈຳເປັນຕົວຈິງ(ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ) ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການລວມໃນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບຟູມເຟືອຍ,ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັກສາຄຸນນະ ພາບຂອງດິນສາມາດປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

----------------

ພາບ ແລະຂ່າວຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ບໍລິການໂຄສະນາທາງເຟສບຸກ ແລະເວັບໄຊ

ໂທ: 021 313645, 316511