ສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວ

  ສປປ ລາວ ເຖິງຈະມີຄວາມສະດວກຫຼາຍດ້ານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດກໍຕາມແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍກໍມີຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານນະໂຍບາຍ, ພາສີ ແລະອາກອນ, ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ, ການປັບປຸງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ. 

  ທ່ານ Rufus pinto ປະທານສະພາການຄ້າອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ຄັ້ງທີ 12 ວ່າ: ການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະ 1) ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານນະໂຍບາຍ: ຊຶ່ງຢູ່ທົ່ວໂລກນັກລົງທຶນຊອກຫາການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີນະໂຍບາຍທີ່ແນ່, ສໍາລັບຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້ເພື່ອໃຫ້ແນ່ ໃຈວ່ານະໂຍບາຍມີຄວາມຈະແຈ້ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການປະສານງານດ້ານນະໂຍບາຍລະຫວ່າງກະຊວງກັບກະຊວງ ແລະກະຊວງກັບບັນດາແຂວງ ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍ; 2) ພາສີ ແລະ ອາກອນກໍແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນຂອງການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນອາກອນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມແນ່ ນອນ ແລະ ສະເໝີພາບກັນໝົດ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດກະຕິກາປະຕິບັດຄືກັນໝົດທຸກລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ທຸກໃບຄໍາຮ້ອງຂໍການສໍາປະທານລົງທຶນ, ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນນະໂຍບາຍການບໍລິການປະຕູດຽວຂອງຂະແໜງຂົນສົ່ງຖືວ່າໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊຶ່ງໃນໄລຍະໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ມີການຢຸດເຊົາແບບກະທັນຫັນສົ່ງຜົນກະທົບໃນກາ ນອອກທະບຽນລົດ ແລະ ແຈ້ງເສຍອາກອນເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບຂອງທຸລະກິດທີ່ພວມດໍາເນີນຢູ່.

ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: HONDA

 ສ່ວນບັນຫາທີ 3) ແມ່ນປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນດິນ ແລະແຜນການກຽມຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານບວກຈາກການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ຊຶ່ງຢູ່ປະເທດລາວມີພຽງບາງບໍລິສັດ ຖືວ່າເປັນສ່ວນໜ້ອຍທີ່ມີການສົ່ງອອກໂດຍກົງ, ການທີ່ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລແມ່ນເປັນຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ສປປ ລາວ ຄວນຈະສຸມໃສ່ການປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງທາງພາກພື້ນດິນ,ອອກນະໂຍບາຍຈັດເປັນບູລິມະສິດບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປະຕິຮູບພາກສ່ວນທີ່ປິ່ນອ້ອມຕ່າງໆສາມາດຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໄປພ້ອມໆກັນ; 4) ປັບປຸງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: ການມີແຮງງານທີ່ບໍ່ມີສີມືແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ວ່າສະ ພາບງົບປະມານໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຈໍາກັດ, ລັດຖະບານລາວຄວນສືບຕໍ່ຈັດບູລິມະສິດໃນດ້ານລາຍຈ່າຍສາທາລະນະໂດຍສະເພາະໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການມີພົນລະເມືອງໜຸ່ມສາວເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດກາຍເປັນກໍາລັງແຮງຂອງຊາດດ້ວຍການກາຍເປັນແຮງງານທີ່ມີສີມືໃນອະນາຄົດ.

  ນອກຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ສປປ ລາວ ຍັງຄວນສຸມໃສ່ປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດພິເສດແມ່ນການເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ ແລະການປະຕິບັດພັນທະສັນ ຍາ, ຊຶ່ງການເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 173 ມື້ ສົມທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນ ໃຊ້ເວລາປະມານ 25,6 ມື້, ຂະບວນ ຂອງການເຮັດທຸລະກິດຢູ່ລາວບໍ່ພຽງແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເອກະສານຫຼາຍລາຍການແຕ່ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊັນອະນຸມັດຈາກຫຼາຍກະຊວງ ແລະຫຼາຍກົມ, ນອກຈາກນີ້ການສຸມໃສ່ໃຫ້ມີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນແຂວງໄດ້ຄືກັບຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນຖືເປັນຈຸດສໍາຄັນ; ສ່ວນການປະຕິບັດພັນທະສັນຍາ: ການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຕາມພັນທະສັນຂອງສັນຍາແມ່ນສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍມີຫຼາຍເຫດຜົນຄື: ຍ້ອນມີການຊັກຊ້າດ້ານນິຕິກໍາຕ່າງໆ, ຄວາມສາມາດມີຈໍາກັດ, ມີຊັບພະຍາກອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນຂອງສານທີ່ວ່ອງໄວທັນສະພາບການເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າ.

__________

ຂຽນໂດຍ: ກິ່ງລັດຕະນະ
ພາບ ແລະຂ່າວຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

  • ບໍລິການໂຄສະນາທາງເຟສບຸກ ແລະເວັບໄຊ
  • ໂທ: 021 313645, 316511