ປາກຊ່ອງ ເນັ້ນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າສ້າງລາຍຮັບຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ

ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າບໍ່ວ່າທາງດ້ານໃດກໍລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈ ແລະທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການສ້າງລາຍຮັບ ແລະຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ພັກ-ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳພາ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕາມທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຂອງຊາວເມືອງປາກຊ່ອງຜືນແຜ່ນດິນຄຳອັນໄດ້ນຳຜົນປະໂຫຍດເປັນຢ່າງດີແກ່ປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ອະນຸສອນ ສິດທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ມາຮອດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແມ່ນມີທ່ວງທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີ. ທັງນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າ ພືດບາງຊະນິດແມ່ນມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຕະຫຼາດ; ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ ໃນລາຄາທີ່ຊາວກະສິກອນຍອມຮັບໄດ້ ຄຽງຄູ່ກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງບັນດາບໍລິສັັດຜູ້ລົງທຶນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ ເຊັ່ນ: ການປູກພືດກະສິກໍາອາຍຸສັ້ນ ແລະພືດສິນຄ້າຍາວນານຈາກ 51.916,23 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 313.710,06 ໂຕນ ໃນງວດ II ປີ 2021, ມາເປັນ 51.705,73 ຮຕ ຜົນຜະລິດ 351.786,42 ໂຕນ ໃນງວດ II ປີ 2022 ລື່ນແຜນການ 11.29%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ່ມຂຶ້ນ 12,14% ແລະ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນມັນດ້າງ ປະຕິບັດໄດ້ 240 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 6,67%; ສາລີຫວານ ປະຕິບັດໄດ້ 346,50 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ່ມຂຶ້ນ 1,02%; ຜັກກະລໍ່າປີ: ປະຕິບັດໄດ້ 140.025 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ່ມຂຶ້ນ 0,2%; ຜັກກາດຫໍ່ ປະຕິບັດໄດ້ 19.755 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ່ມຂຶ້ນ 0,8%; ຂີງ ປະຕິບັດໄດ້ 2.540 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ່ມຂຶ້ນ 0,79%; ໝາກກ້ວຍ ປະຕິບັດໄດ້ 4.771 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປະຕິບັດໄດ້ 100%; ໝາກນອດເປັນພືດສິນຄ້າໃໝ່ປະຕິບັດໄດ້ 44.000 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປະຕິບັດໄດ້ 100%. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີພືດສິນຄ້າຊະນິດອື່ນໆ.

ສໍາລັບພືດສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງເມືອງ ແລະແຂວງ ຫຼືພືດສິນຄ້າອາຍຸຍາວພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນກາເຟຊຶ່ງທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ປູກໄດ້ 48.765,23 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ເກັບໝາກ 48.530,23 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ (ໝາກແດງ) 350.580 ໂຕນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 70.116 ໂຕນ (ໝາກຊ້ອມ), ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 112,9%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວປີກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 12,9%; ຊາຕົ້ມນໍ້າ ເນື້ອທີ່ປູກໄດ້ 355 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ເກັບໃບ 355 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 177,5 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນການໄດ້ 61,63%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນເພີ່ມຂຶ້ນ 100%.

ຈາກການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງທີ່ມີທ່ວງທ່າຂະຫຍາຍຕົວນັ້ນການສ້າງຕົວແບບດ້ານການປູກຝັງກໍມີການຂະຫຍາຍຕົວເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນນັ້ນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ມີ 12 ຄອບຄົວຄື: 1. ຄອບຄົວ ທ່ານ ແສງເດືອນ ບ້ານພູດິນອ່ອນ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 140 ລ້ານກີບ/ປີ; 2. ຄອບຄົວ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ບ້ານທົ່ງເສັດ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກພືດຜັກ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 100 ລ້ານກີບ/ປີ; 3. ຄອບຄົວ ທ່ານ ສີຖານ ບ້ານກອງຕູ່ນ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກພືດຜັກ, ກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 170 ລ້ານກີບ/ປີ; 4. ຄອບຄົວ ທ່ານ ສົມບູນ ສາຍບົວແກ້ວ ບ້ານກະຕວດ ເມືອງປາກຊ່ອງ(ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 140 ລ້ານກີບ/ປີ; 5. ຄອບຄົວ ທ່ານ ເກດ ແກ້ວບົວພາ ບ້ານເຊປຽນ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 150 ລ້ານກີບ/ປີ; 6. ຄອບຄົວ ທ່ານ ຂຽນ ບ້ານປາກຊ່ອງ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 200 ລ້ານກີບ/ປີ; 7. ຄອບຄົວ ແມ່ແອ ບ້ານພູມອນ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 150 ລ້ານກີບ/ປີ; 8. ຄອບຄົວ ທ່ານ ບຸນຍູ້ ດວງສະຫງ່າ ບ້ານຫຼັກ 35 ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 300 ລ້ານກີບ/ປີ; 9. ຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍາສຸກ ບ້ານທົ່ງກະຕ່າຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 300 ລ້ານກີບ/ປີ; 10.ຄອບຄົວ ທ່ານ ວິຊຽນ ບ້ານທົ່ງກະຕ່າຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 200 ລ້ານກີບ/ປີ; 11. ຄອບຄົວ ທ່ານ ພິມພອນ ຄໍາພາເຮືອງ ບ້ານຫ້ວຍເຕົ່າ ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 200 ລ້ານກີບ/ປີ; 12. ຄອບຄົວ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ບ້ານຫຼັກ 40 ເມືອງປາກຊ່ອງ (ປູກກາເຟ) ລາຍຮັບ ສະເລ່ຍ 200 ລ້ານກີບ/ປີ.

ທ່ານ ອະນຸສອນ ສິດທິລາດ ກ່າວອີກວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືແນວນີ້ກໍຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ ນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກຄະນະພັກ - ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງປາກຊ່ອງ, ບວກກັບຄວາມຕື່ນຕົວກະຕືລືລົ້ນ, ດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີມູນເຊື້ອປູກຝັງກໍຄືປູກພືດເປັນສິນຄ້າມາແຕ່ດົນນານ ແລະສຳຄັນແມ່ນປະຕິບັດຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມການນຳພາຂອງພັກທີ່ວ່າ: ຖືເອົາການຜະລິດຈາກທຳມະຊາດ, ເຄິ່ງທຳມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ຖືເອົາການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການສ້າງລາຍຮັບກໍຄືການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.